Feledy Balázs:

TRANSZPARENCIA-c. kiállítás megnyitója

KARINTHY Szalon - Budapest,

2006. augusztus 25.

 

Az alkotóművész ma vagy az elmagányosodás időszakát éli vagy tudja keresni a közösség le-

hetőségeit. Mindkét érzést együtt is tapasztalhatjuk. A képzőművész persze ab ovo magányos,

az alkotómunka egyedüllétben folyik, mégis kell a művésznek a kollégiális együttesség. Kell

dialógusként, vissza jelzésként, ösztönzésként. Van, aki megtalálja ezt, s olyan aki nem. Van,

aki szenved ettől, s van, aki nem. Létezik olyan alkotóművész, akinek inkább szüksége van

a közösségre, s van, aki „megvan” enélkül is.

Sokféle művész közösség lehet, s az utóbbi másfél évtizedben megszaporodtak e kezdemé-

nyezések. Vannak területiek, szakmaiak, korosztályiak, kicsik, egy-két művészből állók és

nagyok, sok ezres taglétszámokkal, s vannak bíróságilag bejegyzett, jogilag is „fegyelmezet-

tek”, s lazábbak, kötetlenebbek, már-már baráti körök.

Az 5KOR művész csoport a kisebbek közé tartozik – „véletlenül” öt művész képezi tagságát -,

mindannyian kötődnek Budapest XVIII. kerületéhez, Pestszentlőrinchez, s megalakulásukat

egy sajátos indulat is vezérelte a társadalom atomizálódása, a sivár távlatok, a média dikta-

túra miatt. Kiemeltnek tekintik az elmélyült munkát, a mesterségbeli tudást, s egyfajta nem

belenyugodni attitűd is fűti őket. Az öt alkotóművész: Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bodnár Imre,

Huller Ágoston és Magyar József. Különlegesség az is, hogy mindegyikőjük neve mellé írhat-

tunk volna egy szakmát – festő, grafikus -, ám épp az is jellemzi mindannyiuk szakmai

attitűdjét, hogy hivatásuk gyakorlása során kiléptek és kilépnek eredeti szakmájuk kereteiből,

szétfeszítik a megszokott követelmények határait, s mindannyian más területeken is értékes

alkotó tevékenységet folytatnak.

Az 5KOR csoport tagjai egy progresszív művészet eszmény képviselői, de ugyanakkor

fontosnak tekintik a hagyományokat, az azokra építhető, s azokból kiemelkedő erős szakmai-

ságot. Névválasztásuk persze utal létszámukra, egyben – gondolom - „egzaktan” jelzik, hogy

hány órakor írták alá közös, alapító nyilatkozatukat… De külön írva – öt kor – arra is utalhat

a névválasztás, hogy öt, más és más generációba tartozó művész hozta létre, akik a negy-

venes, ötvenes évek szülöttjei, s negyvenes, ötvenes, hatvanas éveikben járnak. Ez a körül-

mény csak fokozza összetartozásuk értékét, s az is, hogy mindannyian sokat képezték

magukat, mind az öten sokféle szakmai feladattal foglalkoztak és foglalkoznak.

Árvay Zolta univerzális alkotó személyiség. A grafika, a festészet, a kerámia készítés éppúgy

élete része, mint a művésztelep szervezés, vezetés, közéleti szakmai feladatok ellátása. Az

utóbbi években készített festményei a múltban kutakodva állítanak elénk nagyon is mai fel-

fogású, érzékeny, lírai műveket, melyekre jellemző a vegyes technika, kollázs elemek alkalma-

zása. Bakos Tamás a papíröntés, papírmerítés mestereként, egészen egyéni atmoszférájú

műveket készít, ahol a papír más természetes anyagokkal is dúsul (nád, toll, pihék stb.),

s teremtődik így egy egészen egyedi műtípus, mely a természet és művészet újszerű kapcso-

latát jelzi. Mindemellett a Budapesti Tanítóképző Főiskola tanszékvezető tanáraként fontos

missziót tölt be a magyar felsőoktatásban. Bodnár Imre rendkívül igényes rézkarcaival,

hidegtű metszeteivel tűnt fel. Feszült, zaklatott atmoszférájú nyomatai bizony a kondori

iskola egyéni folytatójának is mutatják. Erős irodalmi ihletettség jellemzi munkáit, s az

utóbbi időkben készített festményei új oldalát tárják fel értékes és mély alkotó személyi-

ségének. Huller Ágoston – a korelnök, a talán legaktívabb kapcsolat építő – a folyamatos

változás, átváltozás művésze. Felkészült tervező grafikus, képgrafikus, figurális és elvont

festő, akinek munkásságára eddig egyfajta tartalom centrikusság volt jellemző, filozófiai,

történeti érdeklődése folytán. Az utóbbi időkben készült érzékeny, a szakmai terület csínját

-bínját alkalmazni tudó pasztelljei új oldaláról mutatják be a művészt, aki monokróm, szubtilis

munkáin keresztül egy új művészi gondolkozás teremtője lesz. Magyar József festői munkás-

ságára erős koloritás, fejlett, sokirányú szín kultúra jellemző. Különös mesélőkedve, mint

- ahogy iróniára, sőt humorra is érzékeny piktúrája ritka színfolt kortárs festészetünkben.

Képépítésére egyéni repetitív szemlélet, struktúra teremtés is jellemző, s festői munkássá-

gával egyidejűleg plasztikákat is készít.

Az 5KOR művész csoport újabb kiállításával - a tagok kísérletező alkatának megfelelően

–a transzparencia, az áttetszőség, áttűnés, fény áteresztés jelenségével foglalkozik,

melyet az alkotók össze kapcsolnak a művek mobilitásával, mozgásával. A festészet,

a grafika technikáira nem jellemző a transzparencia, annál inkább bizonyos hagyományos

technikákra, például az üveg ablakra. Miként lehet ezt a különös fényjelenséget átemelni

a kortárs művészetbe? Miként lehet egyszerű, de leleményes eszköztárral új és újszerű

műveket teremteni, s ezáltal bemutatni a művész kreatív, innovatív személyiségét? Ezek

a kérdések foglalkoztatják az 5KOR művész csoport tagjait, remélhetően a szakmai

és közönség érdeklődést is kiváltva.